Ana Sayfa Gündem 21 Nisan 2020 59 Görüntüleme

‘Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması’

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması’ düzenleneceği bildirildi.
Konuyla ilgili olarak Babaeski Mesleki Eğitim Merkezi’nin web sitesinden yapılan duyuruda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması’ düzenleneceği bildirildi.
Düzenlenecek olan yarışmaya Türkiye genelinde Resmî/özel tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda görev yapan öğretmenler katılabilecek.
‘Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması’ ile ilgili yayınlanan yarışma kılavuzunda şu ifadelere yer verildi;
2. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması Hakkında
Ülkemizde eğitim ve öğretim alanında kullanılan materyal ve etkinliklere ek olarak yenilikçi, özgün, işlevsel materyal ve etkinliklerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaların modellik ederek yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması” düzenlenmesi istenmektedir. Yarışma ile ülkemizin eğitim ve öğretim alanındaki materyal ve etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlanacaktır.
Bu temel amaçlar doğrultusunda şunlar hedeflenmektedir:
a) Farklı görsel öğretim materyalleri ile derslerin daha anlaşılır, yapılandırıcı ve kalıcı şekilde işlenmesine zemin hazırlanması.
b) Öğretmenlerin derslerine/konularına ait öğretim materyallerini özgün olarak kendilerinin üretmelerinin sağlaması.
c) Ders materyallerinin öğretmenler tarafından üretmelerini sağlayarak onların yaratıcılığa teşvik edilmesi.
d) Öğrencilerin zihinsel gelişimlerini desteklemesinin yanında, onları öğrenmelerini kolaylaştırarak kendi kendine öğrenmenin sorumluluğunu kazandırılması.
e) Yerel ve özgün materyal kullanımının artırılması yoluyla, eğitim öğretim süreçlerinde yerel çaba ve potansiyelin en üst düzeyde kullanımının sağlanması.
f) Materyal tasarımında yerel kaynak ve atıl malzeme kullanımının özendirilmesi.
g) Öğretim materyallerinin hazırlanmasında öğretim programlarında yer alan ünite ve kazanımlar ile öğrenci ihtiyaçlarının öne çıkmasının dikkate alınması.
h) Materyallerin hazırlanmasında öğrenci katılımının sağlanması, öğrenci becerilerinin geliştirilmesi.
i) Farklı alan\branş\sınıf ve zümre öğretmenleri arasında fikir paylaşımı ve iş birliği platformu oluşturulması.
j) Eğitim öğretimde iyi uygulamaların ve örnek çalışmaların yaygınlaşmasının sağlanması. Katılımcılar yarışmaya eğitim-öğretim hizmetleri alanından okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırladıkları materyaller ile dijital materyal kategorisi ve özel eğitim 4 kategorisi olmak üzere 6 kategori ile katılabileceklerdir. Projeye başvuru yapacak öğretmenlerin bakanlığımıza bağlı resmi / özel kurumlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli olması gerekmektedir. Yarışmacılar materyallerini hazırladıktan sonra istmem.com adresinden başvuru formlarını dolduracaklardır. Materyal Değerlendirme Kurulları tarafından Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim, Dijital Materyal ve özel eğitim kategorileri bazında başvurular değerlendirilerek sergiye kalmayı hak eden materyaller sergi alanında değerlendirildikten sonra her kategoriden dereceye giren ilk üç materyal ödüllendirilecektir.
Yarışmanın hedef kitlesi; Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi/özel kurumlarında görev yapan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğretmenleridir.
Yarışmanın dayanağı ise;
• 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi
• 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
• Millî Eğitim Bakanliği Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlari Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı
• İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planıdır.
Yarışma üç aşamalı olacaktır.
Birinci aşamada: “Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarımı Yarışması” na başvurular http:// istmem.com.tr web sitesi üzerinden yapılacaktır. Site üzerindeki elektronik başvuru adımları takip edilerek sisteme materyalle ilgili bilgiler ve fotoğraflar yüklenecektir. Sistemin ürettiği başvuru kod numarası elde edilecektir.
İkinci aşamada: Bu bilgiler ışığında her kategori için oluşturulan uzman komisyonca ekte yer alan değerlendirme ölçütlerine göre online değerlendirme yapılacaktır. Materyal Değerlendirme Kurulu ön ve değerlendirme kurulu şeklinde iki gruptan oluşacaktır. Ön değerlendirme kurulu elektronik ortamda belirlenen kriterlere göre değerlendirme yapıp 100 puan üzerinden 70 puanın üstünde puan alan materyalleri seçerek sonuçları değerlendirme kuruluna iletecektir. Yine değerlendirme kurulu elektronik ortamda belirlenen kriterlere göre değerlendirme yapıp 100 puan üzerinden 80 puanın üstünde puan alan materyalleri seçerek sahaya kalacak projeleri belirleyecek ve sonuçları üst değerlendirme kuruluna iletecektir.
Üçüncü aşamada: Üst değerlendirme kurulu tarafından materyallerin nihai değerlendirmesi, sergi alanında ve eşzamanlı olarak tabletlerden puanlanarak yapılacaktır. Materyal sahibi öğretmenler, sergide 5 oluşturulan üst değerlendirme kurulu üyelerine en fazla 10 dakikalık sunum yapacaklardır. Üst değerlendirme kurulunun puanlaması doğrultusunda en yüksekten düşüğe olmak üzere yapılan puan sıralamasına göre dereceye giren materyaller belirlenecektir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, dijital materyal ve özel eğitim kategorisi olmak üzere altı ayrı kategoride ki materyallerin sunumları ve puanlaması sergi alanında aynı gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Her kategorinin ilk üç derecesi ödüllendirilecektir. Ödül töreni İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği alanda yapılacaktır ve ödüller takdim edilecektir. Ön değerlendirme ve değerlendirme kurulu; bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan ilgili alan idarecileri, öğretmenleri, bakanlık maarif müfettişleri ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan arge temsilcilerinden oluşacaktır. Üst değerlendirme kurulu ise; bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan alanında uzman idareciler , öğretmenler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan alanında uzman arge personelleri, bakanlık maarif müfettişleri ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden alanında uzman akademisyenlerden oluşacaktır. Yarışmaya başvurular bireysel olarak adresi; http://istmem.com.tr internet adresinde ilan edilecek web sitesi üzerinden elektronik ortamda aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yapılacaktır. Yarışmaya aşağıdaki maddelerle sıralanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler başvuru yapabilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların ve tüzel kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır:
a) Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî/özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yönetici,
b) Yarışmaya bireysel başvuru yapılabilecektir. Materyallerini grup/takım olarak iki kişi ya da daha fazla kişi ile hazırlayan grupların başvurusu tek kişi olarak yapılacaktır.
c) Katılımcılar; Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim, Dijital materyal ve özel eğitim kategorilerinden birine ya da birden fazla kategoriye ayrı ayrı başvuru yapabilirler. Her katılımcı bireysel olarak yarışmaya bu beş kategoriden istediği kadar materyalin başvurusu ile katılabilecektir. Yani yarışmacılar için kategoriler bazında başvuru sayısı kısıtlaması yoktur. d) Herhangi bir kategoride başvuru yapan katılımcılar, aynı ürünü kullanarak diğer kategorilerde başvuru yapamaz. e) Yarışmaya katılacak ürünler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Milli Eğitim Temel Kanunu’na, Türk millî eğitiminin temel amaçlarına, toplumumuzun kültürel değerlerine uygun; eğitim-öğretim hizmetleri alanında güncel ve ivedi bir gereksinimi karşılayacak nitelikte, yenilikçi ve özgün özelliklere sahip olmalıdır.
f) Yarışmaya başvurusu yapılan ürünün daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekir. Ürünleri başka bir yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilen başvuru sahipleri ödül kazandıkları takdirde ödül ve diğer hakları iptal edilir.
g) Elektronik ortamda istenecek başvuru bilgileri ve formları eksiksiz, açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalıdır. Eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde ürün, yarışma kapsamı dışında tutulacaktır. Eksik ya da hatalı bilgi girişleri nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarında katılımcılar herhangi bir hak iddiasında ya da telafi talebinde bulunamazlar.
h) Başvuru sahiplerinin iletişim bilgileri (telefon, elektronik posta, ev adresi, okul adresi vb.) elektronik başvurudan sonra değiştiği takdirde güncel iletişim bilgilerini ürün kodu ve kimlik bilgileri ile birlikte ilmemarge34@gmail.com.tr adresine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayacaktır.
i) Katılımcı, ürünlerin incelenmesi-değerlendirilmesi sürecinde oluşabilecek hasarlardan dolayı herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
j) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü telif hakkı noktasına hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
k) Yarışmada ön değerlendirme kurulu, son değerlendirme kurulu ve üst değerlendirme kurullarında jüri üyesi olarak görev yapanlar başvuruda bulunamaz. Bu kişilerin sonradan tespit edilmesi hâlinde ödül kazansalar dahi ödülleri ve diğer hakları iptal edilir.
l) Yarışmada “Okul Öncesi”, “Ilkokul”, “Ortaokul”, “Ortaöğretim”, “Dijital Materyal” ve “Özel eğitim “ alanlarına ait 6 (altı) farklı kategoride derece ödülü verilecektir.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, dijital materyal ve özel eğitim kategorisi ödülleri:
Birinci ürüne 5.000 (beş bin) TL.
İkinci ürüne 3.000 (üç bin) TL.
Üçüncü ürüne 2.000 (iki bin) TL.
m) Bireysel ya da çoklu katılımla başvuruda bulunan tüm katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir. Ancak bireysel ya da çoklu olarak birden fazla ürünle müracaat eden katılımcılar adına 1 (bir) katılım belgesi düzenlenecektir.
n) Çoklu katılımlarda para ödülü katılımcıların (kendi aralarında belirledikleri) başvuru sırasında bildirdikleri temsilciye ödenecektir.
o) Ödül töreni sergi tarihinde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği yer ve zamanda İstanbul’da gerçekleştirilecektir. (Uğur HALEP)

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

KAN BAĞIŞLA HAYAT KURTAR

KAN BAĞIŞLA HAYAT KURTAR

Babaeski Söz Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.