Ana Sayfa Resmi İlanlar 15 Temmuz 2021 29 Görüntüleme

RESMİ İLAN

KIRKLARELİ İLİ MERKEZ KIZILCIIKDERE GEÇİTAĞZI VE
ÇEŞMEKÖY KÖYLER İLE BABAESKİ İLÇESİ SİNANLI KÖYÜ
KANALİZASYON BAKIM ONARIM VE İKMAL YAPILMASI İŞİ
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kırklareli İli Merkez Kızılcııkdere Geçitağzı ve Çeşmeköy Köyler ile Babaeski İlçesi Sinanlı Köyü Kanalizasyon Bakım Onarım ve İkmal Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/397788
1-İdarenin
a) Adı :KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :KARACAİBRAHİM MH. MECİDİYE SOK. 67 39100
KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
c) Telefon ve faks numarası :2882141214 – 2882143040
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :Kırklareli İli Merkez Kızılcııkdere Geçitağzı ve Çeşme-
köy Köyler ile Babaeski İlçesi Sinanlı Köyü Kanalizas-
yon Bakım Onarım ve İkmal Yapılması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :4 adet köyün kanalizasyon onarımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı için-
de bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Kırklareli İli Merkez Kızılcıkdere, Geçitağzı, Çeşme-
köy, Babaeski İlçesi Sinanlı Köyleri
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :27.07.2021 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Kırklareli İli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirelecek benzer işler tebliğde yer alan A/IV.GRUP işler benzer iş olarak kabul edilecektir
  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  Çevre Mühendisi veya İnşaat Mühendisi
 2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 3. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 4. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 5. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 6. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
 7. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 11. Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:1411929

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Babaeski Söz Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.