Ana Sayfa Resmi İlanlar 17 Nisan 2018 435 Görüntüleme

12 KISIM MEYVE ALIMI

12 KISIM MEYVE ALIMI

1’İNCİ ZH.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 

12 KISIM MEYVE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/177090

 

1-İdarenin
a) Adresi : 1’İNCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI 39200 BABAESKİ / KIRKLARELİ – BABAESKİ / KIRKLARELİ BABAESKİ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 288 512 11 20 /512 31 21 / 512 26 000 – 288 512 10 10
c) Elektronik Posta Adresi : 65mknzptugihale@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 KISIM YAZLIK MEYVE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1’inci Zh.Tug.K.lığı Mal Say.lığı Babaeski/KIRKLARELİ
c) Teslim tarihleri : ARMUT 15.000 KG. (01 AGUSTOS 2018-30 KASIM 2018) TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEK GÜNLÜK TEBLİGATLARA GÖRE 1?İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI LYM A.LİĞİ TŞN.(TÜK.)-111 MAL SAYMANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ?YE TESLİM EDİLECEKTİR. ÇİLEK 6.000 KG. (01 MAYIS 2018-30 HAZİRAN 2018) TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEK GÜNLÜK TEBLİGATLARA GÖRE 1?İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI LYM A.LİĞİ TŞN.(TÜK.)-111 MAL SAYMANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ?YE TESLİM EDİLECEKTİR. ERİK 20.400 KG. (01 MAYIS 2018-31 EKİM 2018) TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEK GÜNLÜK TEBLİGATLARA GÖRE 1?İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI LYM A.LİĞİ TŞN.(TÜK.)-111 MAL SAYMANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ?YE TESLİM EDİLECEKTİR. KARPUZ 36.000 KG. (01 TEMMUZ 2018-30 EYLÜL 2018) TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEK GÜNLÜK TEBLİGATLARA GÖRE 1?İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI LYM A.LİĞİ TŞN.(TÜK.)-111 MAL SAYMANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ?YE TESLİM EDİLECEKTİR. KAVUN 18.000 KG. (01 AĞUSTOS 2018-31 EKİM 2018) TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEK GÜNLÜK TEBLİGATLARA GÖRE 1?İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI LYM A.LİĞİ TŞN.(TÜK.)-111 MAL SAYMANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ?YE TESLİM EDİLECEKTİR. KAYISI 3.600 KG. (01 TEMMUZ 2018-31 AĞUSTOS 2018) TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEK GÜNLÜK TEBLİGATLARA GÖRE 1?İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI LYM A.LİĞİ TŞN.(TÜK.)-111 MAL SAYMANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ?YE TESLİM EDİLECEKTİR. KİVİ 8.000 KG. (01 MAYIS 2018-31 EKİM 2018) TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEK GÜNLÜK TEBLİGATLARA GÖRE 1?İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI LYM A.LİĞİ TŞN.(TÜK.)-111 MAL SAYMANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ?YE TESLİM EDİLECEKTİR. KİRAZ 4.800 KG. (01 HAZİRAN 2018-31 TEMMUZ 2018) TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEK GÜNLÜK TEBLİGATLARA GÖRE 1?İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI LYM A.LİĞİ TŞN.(TÜK.)-111 MAL SAYMANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ2YE TESLİM EDİLECEKTİR. MALTA ERİĞİ 4.800 KG. (01 MAYIS 2018-30 HAZIRAN 2018) TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEK GÜNLÜK TEBLİGATLARA GÖRE 1?İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI LYM A.LİĞİ TŞN.(TÜK.)-111 MAL SAYMANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ?YE TESLİM EDİLECEKTİR. MUZ 10.800 KG. (01 MAYIS 2018-31 EKİM 2018) TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEK GÜNLÜK TEBLİGATLARA GÖRE 1?İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI LYM A.LİĞİ TŞN.(TÜK.)-111 MAL SAYMANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ?YE TESLİM EDİLECEKTİR. ŞEFTALİ 7.800 KG. (01 TEMMUZ 2018-30 EYLÜL 2018) TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEK GÜNLÜK TEBLİGATLARA GÖRE 1?İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI LYM A.LİĞİ TŞN.(TÜK.)-111 MAL SAYMANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ?YE TESLİM EDİLECEKTİR. TAZE ÜZÜM 11.400 (01 TEMMUZ 2018-31 EKİM 2018) TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEK GÜNLÜK TEBLİGATLARA GÖRE 1?İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI LYM A.LİĞİ TŞN.(TÜK.)-111 MAL SAYMANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ?YE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 65’inci Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 10.05.2018 – 14:30

 

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 65’inci Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 65’inci Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan)takvim günüdür.
  3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Babaeski Söz Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.