Ana Sayfa Resmi İlanlar 6 Ağustos 2019 120 Görüntüleme

RESMİ İLAN

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
BABAESKİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASI KAPSAMINDA BULUNAN 344 TEMEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİNE ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ EĞİTİM KURUMLARINDA 178 GÜN 61232 TABLDOT ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMESİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/346738
1-İdarenin
a) Adresi :HACIHASAN MAH. ATATÜRK CAD. 30 39200 —
BABAESKİ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2885121107 – 2885128500
c) Elektronik Posta Adresi : babaeski39@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASI
KAPSAMINDA BULUNAN 344 TEMEL EĞİTİM
ÖĞRENCİSİNE ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ EĞİTİM
KURUMLARINDA 178 GÜN 61232 TABLDOT ÖĞLE
YEMEĞİ VERİLMESİ İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :TAŞIMA MERKEZİ OKULLAR
c) Süresi :İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :BABAESKİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati :19.08.2019 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhale konusu hizmetin ifası sırasında gerekli olan en az 1 adet üzeri kapalı hijyenik ve panelvan araç bulundurulmaları gerekmektedir.( Kendi malı olması şartı aranmaz) Yüklenici işlerin yürütülmesinde Taşıma Merkezi Okullarda yeteri kadar personel bulunduracaktır.
En az 400 öğrenciye sıcak yemek üretimine haiz mutfağın bulunması veya kiralanması, bunu ilişkin olarak Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış mutfağa ait Kapasite Raporu teklif kapsamında sunulacaktır.
Taşımalı eğitim kapsamında gelen taşımalı öğrencilere sıcak yemek denetimlerini Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 2010/15 sayılı genelgesi gereğince yapılabilmesi için yüklenici firma yemeği KIRKLARELİ İl sınırları dahilinde bulunan Mutfak/Fabrikada hazırlayacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ TOPLU YEMEK VE CATERİNG HİZMETLERİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BABAESKİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
SAYI :105 (B.İ.B.) 06.08.2019

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Babaeski Söz Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.